• Hjem
 • Mest for lærere
 • Klasseledelse

Klasseledelse

Klasseledelse i teknologirike omgivelser skiller seg i bunn og grunn ikke så mye fra "analog" klasseledelse. Det er mange av de samme prinsippene som gjelder. Gode undervisningsopplegg, tilbakemelding, definerte oppstarts- og avslutningsrutiner med mer er like viktig uansett  klasserom hvor læring skal foregå. Likevel har den digitale tidsalder påvirket virksomheten i klasserommet, og nye grep må tas for å unngå kaos. Under finner dere tips som kan hjelpe dere til å praktisere god klasseledelse i det digitale klasseromet.

Presentasjon med tips

Veileder fra IKT-senteret

IKT-senteret har gitt ut en veileder med gode tips og gjennomgang av begreper.

Fra veilederen:

Tips for klasseledelse i teknologirike omgivelser

 1. Tenk på hvordan du organiserer av klasserommet. Det kan for eksempel være lurt å gjøre det enklere for deg som lærer å se skjermene elevene jobber på (f.eks. omvendt hestesko, pulter mot veggen o.l.). Om elevene skal samarbeide tett, kan det i noen tilfeller også være lurt med bare en arbeidsenhet i hver gruppe eller en organisering som gjør at alle kan se skjermene til hverandre. 
 2. Ta hensyn til oppstartstider og tilgang på teknologi og programvare når du tidsplanlegger en læringsøkt. Ofte kan det være lurt å dele opp øktene tydelig i arbeidstid med og uten bruk av teknologi. 
 3. Sett klare mål for aktivitetene og sørg for at elevene har forstått målene. 
 4. Vær opptatt av å vurdere elevenes læring under og etter aktiviteten; kontrollspørsmål, dialog, diskusjoner, prøver, elevlogg og vurdering av konkrete digitale produkter er noen mulige metoder. Elevene bør også vurdere egen innsats/læring når det er mulig. 
 5. God og hyppig respons gir god læringseffekt. Digitale ressurser gjør det enklere med ulike typer respons oftere. 
 6. Hjelp elever som står fast, hvis ikke sporer de ofte av. 
 7. «Mye aktivitet» trenger ikke være det samme som «god aktivitet». 
 8. Følg opp elevene og vær opptatt av kvalitet i arbeidet. 
 9. La elevene velge verktøy og ressurser selv hvis det er mulig, men krev at de kan forklare sine valg med tanke på læringsmål. 
 10. Ikke forvent at elevene, selv om de er digitalt dyktige, nødvendigvis har «digital skolekompetanse»! 
 11. Hvis elevene samarbeider, bør du ha som mål at de gjør dette gjennom dialog, analyse, refleksjon og drøfting. 
 12. Husk at allmenndidaktiske prinsipper, slik som MAKVISE (Motivasjon, Aktivitet, Konkretisering, Variasjon, Individualisering, Samarbeid og Evaluering), også gjelder ved bruk av teknologi. 

Sammenheng mellom IKT-bruk og læringsutbytte

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL)

Rapport som ser på hvilken sammenheng det er mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående skole, og om fylkeskommunens IKT-satsing bidrar til ønsket læringsutbytte

Hovedfunn fra SMIL:

 • God klasseledelse er avgjørende for godt læringsutbytte i den digitale skolen
 • Lærerens digitale kompetanse hever elevenes læringsutbytte
 • Teknologi og bruk av digitale verktøy er forankret både i læreplan og hos skoleeiers strategiplaner, men digitale læremiddel må forankres bedre i underveis- og sluttevaluering
 • Det er et tydelig behov for at alle utdanningsprogram og fag blir dekket av det digitale læremiddelet NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena)
 • Elevens digitale kompetanse henger sammen med karakterer og foreldres utdanning