Om siden

Nettressursen er utarbeidet av IKT-pedagoger ved videregående skoler i Stavanger- og Sandnesområdet. Vi har som mål og skape en dynamisk ressurs som gir både elever og lærere gode tips til bruk av IKT-verktøy i skole- og læringsarbeidet. Digital kompetanse er en av flere nøkkelkompetanser i et moderne samfunn og det er vår mening at dette må reflekteres i måten vi arbeider på i skolen. Digital kompetanse er ikke en løsrevet kompetanse, men en kompetanse som er nødvendig i alle fag og som må integreres med fagkompetanse og andre ferdigheter for å skape god læring og utvikling for den enkelte. 

Utdanningsdirektoratet definerer digitale ferdigheter slik: 

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer og å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

(Kilde: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, utdanningsdirektoratet mars 2012) 

 

Lykke til med arbeidet med din digitale kompetanse.

 

PS! Følg oss gjerne på Facebook 

  Jaattaa videregaaende skole   Randaberg Hetland  Sandnes 
gandvgslogo    Sola   Vaagen   Godalen vgs